OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 02.02.2022 09:05:51

OPOS - občianske združenie na ochranu práv spotrebiteľov

ochrana osobných údajov

v nadväznosti na nariadenie Európskej únie - GDPR (General Data Protection Regulation),, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018, si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je súčasťou vyplnenia žiadosti o pomoc udelená Občianskemu združeniu OPOS, Vaše osobné dáta spracovávame len v miere,ktorá je v zmysle zákonov nutná na uskutočnenie konkrétneho prípadu a neposkytujeme ich tretím stranám.

"Zároveň svojím podpisom  udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Občianskemu združeniu OPOS , A. Hlinku 1084/24A, Trenčianska Tepla . Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že údaje uvedené v žiadosti o pomoc  ako aj pripojených fotokópiách príloh budú použité pre účely spracovania  vyhotovenia na dobu  neurčitú  odo dňa prijatia žiadosti. Tento súhlas je kedykoľvek možné odvolať písomnou formou .

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 22 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním."

 

*Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dostupné tu.